Business Region
Kristiansand
Meny

/ Prosjekter

/ Aktive prosjekter

Mentorordning for innvandrere

Mentorordning for innvandrere

Har du tid og anledning til å bidra som mentor for en innvandrer som vil ut i relevant arbeid?

ScaleUp Agder

ScaleUp Agder

Scaleups er virksomheter med gjennomsnittlig annualisert vekst i antall ansatte eller i omsetning på mer enn 20% årlig over en tre-års periode og med 10 eller flere ansatte ved starten av perioden. ScaleUp Agders fokus er de mindre og yngre bedrifter med potensial, men også spin- offs og generasjonsskifte

Biogass Agder

Biogass Agder

3B på Birkeland leter etter nye bærekraftige løsninger i bruk av energi. I dag bruker 3B naturgass. Den gassen ønsker 3B å erstatte med rein gass. I så måte er biogass et høyst aktuelt alternativ.

Lillesand–Flaksvandbanen

Lillesand–Flaksvandbanen

I formålsbeskrivelsen har selskapet beskrevet at vi skal: Sikre, istandsette og vedlikeholde kulturarven etter Lillesands-Flaksvandsbanen; Gjennom erverv eller disposisjon av tilgjengelig jernbanegrunn, bygninger og gjenstander. Ved å skaffe seg disposisjon over rullende materiell eller rekonstruere dette for utstilling eller bruk

Grønt belte

Grønt belte

Grønt Belte vil hjelpe innlandskommunene til positiv nærings- og samfunnsutvikling, gjennom bedre og mer fremtidsrettet bruk av skog og andre naturressurser.

Vindmuligheter

Vindmuligheter

Attraktive forretningsmuligheter knyttet til vindkraft!

Birkenes Næringsforum

Birkenes Næringsforum

Birkenes Næringsforum skal legge til rette for næringsutvikling i Birkenes være framsynt – en pådriver og sparringpartner for det etablerte næringslivet framsnakke næringslivet:

Universitetsbyen Kristiansand

Universitetsbyen Kristiansand

Universitetsbyen Kristiansand skal preges av kultur for samskaping, nærhet mellom universitet og by, tett samspill mellom universitet og samfunns- og arbeidsliv og en nyskapende gründerkultur.

GRESS

GRESS

Kristiansand kommune deltar i EU-prosjektet Green Startup Support, "GRESS".

Helsebyen Eg

Helsebyen Eg

Fortsatt vekst i Kristiansand er avgjørende for å oppnå vekst i landsdelen, og for nasjonal posisjonering. På faktorer som sysselsetting og utdanningsnivå har regionen et svakere utgangspunkt andre storbyregioner.   Vi må sikre videre innovasjon, forskning og tjeneste- og kompetanseutvikling spesielt på helse- og velferdsfeltet.

U40

U40

U40, nettverkskveld for unge ledere.

Styrenettverk, utvalg og komiteer vi tar del i

Styrenettverk, utvalg og komiteer vi tar del i

Som en aktiv tilrettelegger for felles prosjekter for næringsutvikling og vekst i Kristiansandsregionen tar Business Region Kristiansand del i en rekke styrenettverk, utvalg og komiteer. Se oversikt her:

Næringsdelegasjoner

Næringsdelegasjoner

Vi ønsker å videreutvikle, posisjonere og synliggjøre regionen. Vi konkurrerer gjerne hjemme, men har en felles front ut og ønsker å fremsnakke hele regionen.

Relocation Agder

Relocation Agder

Relocation Agder arbeider med å bistå bedrifter i fylket med flytteprosessen til Norge for internasjonale nyansatte og deres familier.

Secrets of Agder

Secrets of Agder

Business Region Kristiansand tok initiativet til å skape et møtepunkt for internasjonale arbeidere og nyinnflyttede nordmenn. Sammen med UiA og Næringsforeningen i Kristiansand arrangerer vi en samling hver første mandag i måneden i perioden oktober – april hvert år.

Gründeruka Agder

Gründeruka Agder

Gründeruka er Norges bidrag til Global Entrepreneurship Week, som er en bevegelse som arrangerer gründer- og entreprenørskapsrettede aktiviteter samme uke i 160 land.

Join the Nordics

Join the Nordics

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, UiA og Business Region Kristiansand gjennomfører et pilotprosjekt for å profilere regionen for internasjonale talenter.

Bærekraftig forretningside-konkurranse

Bærekraftig forretningside-konkurranse

Gjennom Bærekraftig forretningsidékonkurranse (BFK) jaktes det på bærekraftige ideer uavhengig av bransje.

/ Tidligere prosjekter

Næringslivsdagen

Næringslivsdagen

På Næringslivsdagen 2019 skal vi løfte frem og lære av aktører som tør å gå sine egne veier, tar sjanser, satser høyt og skaper verdier. Vi må anerkjenne at det å ta sjanser også medfører risiko for å feile, og at det å feile er greit og bør hylles.

Næringsforsight

Næringsforsight

Prosjektet Næringsforesight Agder mot 2030 startet opp januar 2018 på oppdrag fra Kristiansand kommune i samarbeid med Sørlandets Kompetansefond, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Sørlandsparken Næringsforening AS, Listerrådet, Lindesnesregionen, Setesdal regionråd og Kommunesamarbeidet Østre Agder. Konsulentselskapet inFuture har vært engasjert som ekstern rådgiver og prosjektleder. Prosjektet avsluttes nå med en endelig rapport.

Styrke vekst i Kristiansandsregionen

Styrke vekst i Kristiansandsregionen

I første fase av Utviklingsprogram for byregioner, arbeidet kommunene i Kristiansandregionen med utvikling, forankring og vedtak av en felles strategisk næringsplan. I fase 2 ble det søkt om støtte til å utvikle gode samhandlingsmodeller for effektiv implementering av strategien, samt koordinering av tiltak mellom kommunene, og utvikling av samarbeidet mellom kommunene og andre regionale aktører.

GenY City

GenY City

GenY City er et internasjonalt prosjekt som er en del av URBACT III. URBACT III er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring mellom byer, og skal bidra til bærekraftig byutvikling i Europa.

South by Southwest

South by Southwest

11.-16. mars 2020 arrangeres South by Southwest (SXSW) i Austin Texas. SXSW er en festival for musikk, film og interaktive medier. Den interaktive deler har fokus på ny teknologi og trender innenfor digital kommunikasjon.

Tredagen

Tredagen

Noen av Norges ledende trevarefabrikker på sine markedsområder finnes i Birkenes kommune. Scanflex, Uldal, Foss og Aanesland har alle solide nasjonale posisjoner ut mot byggevarekjeder, byggmestre og utførende entreprenører. For å sikre videre vekst og utvikling har de 4 bedriftene en felles utfordring; hvordan kan vi også sikre en høyere bevissthet og tydeligere posisjon blant arkitekter, byggherrer og andre viktige beslutningstakere? Hva må til for at våre produkter velges allerede tidlig i planleggingsprosessen?