Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Næringsfondet

Kristiansand kommunes næringsfond skal bidra til økt konkurransekraft gjennom omstilling, utvikling og styrking av Fornybarregionen. 

Næringslivet i Kristiansand skal opprettholde og styrke sin konkurransekraft i en tid der evne til utvikling og omstilling er nødvendig. Næringsfondet skal bidra til økt konkurransekraft gjennom omstilling, næringsutvikling, økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.   

De overordnede strategiske satsingene som legges til grunn for næringsfondet er definert i «Fornybarregionen: Strategi for verdiskaping i Kristiansandsregionen».

Om næringsfondet

Næringsfondet skal fortrinnsvis støtte tiltak som har betydning for større deler av næringslivet i Kristiansand. Tiltakene skal bidra til å skape vekst og til å posisjonere næringsutvikling i regionen. Det kan for eksempel gis støtte til samarbeidsprosjekter som involverer private virksomheter, klynger, næringslivsorganisasjoner, akademia og offentlige instanser. Landbruk og fiskerinæring er inkludert. 

Retningslinjer for Kristiansand kommunes næringsfond

Satsingsområder

Tildelinger fra næringsfondet skal understøtte de seks satsningsområdene i Strategi for verdiskaping i Kristiansandsregionen. Satsingsområdene i gjeldende plan er:  

 • Energinæringer
 • Infrastruktur og næringsareal 
 • Opplevelser  
 • Arbeidsplasser og kompetanse
 • Internasjonal konkurranseevne
 • Innovasjonskraft og omstilling til et bærekraftig lavutslippssamfunn
Generelle vurderingskriterier
 • Det legges særlig vekt på om tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og bærekraftig verdiskaping i Kristiansand, herunder at tiltaket understøtter FNs bærekraftsmål.  
 • Tiltaket må holde et kvalitativt høyt nivå, og ha god forankring hos eventuelle deltakende parter med hensyn til involvering og prosjektfinansiering.  
 • Tiltakseier må ha en realistisk plan for gjennomføring og kunne underbygge at det er satt av tilstrekkelige økonomiske og personellmessige ressurser for å lykkes.  
 • Det gis ikke støtte til ordinær drift. Unntak kan gjøres for tiltak som vurderes som særlig strategisk viktige.  
 • Det gis ikke støtte til allerede gjennomførte prosjekter.  
 • Tilskudd til enkeltbedrifter gis normalt ikke. Unntak kan gjøres for tiltak som vurderes som særlig strategisk viktige og som er av interesse for større deler av næringslivet. 
 • Støtten skal ikke brukes til kommunens egne prosjekter uten godkjenning av Næring- og eierskapsutvalget 
Størrelse og tidsavgrensning
 • Tilskuddets størrelse begrenses av avsatte midler, øvrige tildelinger og reglene for statsstøtte.
 • Støtte kan maksimalt tildeles for 3 år.  
 • Midlene kan også brukes til kommunens kostnadsandel i tiltak hvor kommunen velger å gå inn som partner eller medarrangør. 
Saksbehandling

Saksbehandling av innsendte søknader gjøres fortløpende i kommunens næringsavdeling, Business Region Kristiansand. Ved innstilling på prosjektstøtte over kr. 750.000 legges saken frem for politisk behandling i Nærings -og eierskapsutvalget som fatter vedtak. 

Utbetaling

Støtte utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Dersom det er nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 20 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Regler for offentlig støtte

Kommuneloven, forvaltningsloven og offentleglova ligger til grunn for tilskuddsforvaltningen. EØS-regelverket for offentlig støtte (statsstøtteregelverket) vil være førende for hvilke tiltak det kan tildeles midler til. Informasjon om regelverket på regjeringen.no.