Business Region
Kristiansand
Meny

/ Virksomheter som har falt utenfor

Kriterier for støtte

A. Virksomheten må ha adresse i Kristiansand kommune. Det gis kun støtte til den økonomiske aktiviteten i virksomheten som finner sted i Kristiansand kommune. Hvis virksomheten har økonomisk aktivitet i flere kommuner, er det en forutsetning at søker fører separate regnskaper for filialer, avdelinger eller lignende i Kristiansand kommune eller at det på andre lignende måter er mulig å separere den økonomiske aktiviteten i Kristiansand kommune fra aktivitetene i andre deler av virksomheten. Når begrepet «virksomheter» brukes i det følgende, menes det virksomheter som oppfyller lokaliserings- og separasjonskravet etter dette punkt. 

B. Virksomheten har bemanning gjennom hele året. 

C. Virksomheten må ha sysselsatt minst 1 årsverk. 

D. Virksomheten er registrert med stiftelsesdato før 01.03.2021. 

E. Virksomheten må være privat eid og må drive kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning. 

F. Virksomheten må ha minimum kr. 750 000 i omsetning for 2019. Dette kravet fraviker for selskaper som har startet opp i 2019 eller senere. 

G. Virksomheten må ha hatt, og på forespørsel kunne dokumentere, et omsetningsfall på minimum 30 prosent.  

  • For virksomheter etablert før 01.01.2019 må det være et omsetningsfall på 30 prosent i perioden fra den 1. mars 2020 – 28. februar 2021 sammenlignet med 1.mars 2019- 28. februar 2020. Hvis sistnevnte periode avviker vesentlig fra et normalår, kan perioden fra og med den 1. mars 2018 til og med den 28. februar 2019 benyttes som sammenligningsperiode.  
  • For virksomheter etablert etter 01.01.2019 må det beskrives et tap på 30 prosent i driftsperioden i covid-perioden 1. mars 2020- 30. juni 2021. 

Søker må gjøre rede for, og på forespørsel kunne dokumentere et slikt vesentlig avvik.  

H. Omsetningstapet må direkte eller indirekte skyldes stengning av aktuell virksomhet etter pålegg fra offentlig myndighet som følge av Covid-19.  

I.  Virksomheten kan ikke ha mottatt mer enn kroner 100 000 fra nåværende eller tidligere kommunale eller statlige kompensasjonsordninger for Covid-19.  

J. Virksomheten må fylle ut egenerklæring om all offentlig støtte mottatt i forbindelse med Covid-19. I tillegg må det opplyses om hvor mye virksomheten har mottatt i bagatellmessig støtte i 2019, 2020 og 2021. 
 
K. Mellomstore og store virksomheter må fylle ut egenerklæring på at den ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019.  
 
L. Virksomheten forplikter seg til ikke å dele ut utbytte for 2021 og/eller basert på regnskapsåret 2021. Videre at det ikke brukes kapital fra virksomheten til å nedbetale aksjonærlån eller til nedskriving av aksjekapital i perioden 2021 - 2022. 

M. Virksomheten har innført tiltak for å fremme bærekraft, eksempelvis tiltak mot matsvinn, bruk av lokale leverandører, deltagelse i lærlingordning, arbeidsinkludering, tiltak for å redusere bruk av engangsplast eller annet. 

N.Virksomheten følger allmenngjorte tariffavtaler.