Business Region
Kristiansand
Meny

/ Søk tilskudd til prosjekter som styrker næringslivet

Nå kan det søkes tilskudd til prosjekter og tiltak som er rettet mot næringsliv og som styrker regionens konkurransekraft. Søknader som ønskes behandles før sommeren må være sendt torsdag 18.juni. Vi fortsetter søknadsbehandling igjen 15.august.

Kristiansand kommune har vedtatt en tiltakspakke for næringslivet på 100 millioner kroner som følge av Korona-pandemien. Av disse er 17 millioner kroner tilgjengeliggjort til prosjekter som skal bidra til å stimulere til aktivitet i næringslivet i regionen. Tiltakspakken skal skape og bevare arbeidsplasser og legge til rette for bærekraftig næringsutvikling i den krevende tiden næringslivet står i og vil møte fremover. 

Søknader vil bli vurdert i forhold til nevnte mål for tilskudd og antatt gjennomføringsevne. Det skal rapporteres på bruk av midlene og resultater av satsingen. Det stilles ikke krav om egenandel, men det er en klar fordel at prosjektet har annen delfinansiering og tydelig egeninnsats. Søknader behandles fortløpende, etter første søknadsfrist. Bærekraft vil bli vurdert i alle prosjektforslag.  

Søknaden leveres elektronisk og krever innlogging med elektronisk id. Søknaden krever organisasjonsnummer, beskrivelse av prosjektet, mål med prosjektet, partnere, nøkkelpersoner, budsjett og finansiering, samt om det er mottatt annen offentlig støtte.  

Vi fortsetter søknadsbehandlingen 15.august, og behandler søknader fortløpende deretter. Link til søknadsskjema i nederst på siden.  

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes tilskudd til prosjekter på alle områder som møter forutsetningene for tiltaksmidlene. Eksemplene som beskrives under er altså ikke begrensende, men områder som kommunen ønsker å peke spesielt på.

Aktivitet i sentrums- og handelsområder  
Prosjekter som kan bidra til økt aktivitet og en forsvarlig gjenåpning av sentrums- og handelsområder kan søke tilskudd.  

Mange næringsaktører har vært nødt til å stenge midlertidig, eller har opplevd stort omsetningsfall på grunn av koronapandemien. Kvadraturen, Sørlandssenteret og ulike bydelssentre har blitt hardt rammet. Kommunen ønsker å utfordre bydelssentrene og bransjeforeningene til å samarbeide og koordinere aktiviteter for å bidra til å få publikum tilbake til en trygg og god handel.  

Reise- og opplevelsesnæringen  
Prosjekter som bidrar til økt verdiskaping i reise -og opplevelsesnæringen kan søke tilskudd.  

Kristiansand har en stor opplevelsesbasert reiselivsnæring og naturgitte forutsetninger som gjør den til et populært reisemål. For Kristiansand kommune er det viktig å øke byens attraktivitet som reisemål i en krevende tid.  Prosjektene som kan styrke og posisjonere landsdelen i samarbeid med byens og regionens aktører vil kunne søke tilskudd. Det er viktig at aktivitetene bidrar til å markedsføre Kristiansand som helhet fremfor enkeltvirksomheter.  

Gründer, etablereraktivitet 
Prosjekter som bidrar til å bygge og synliggjøre entreprenørskapskultur, stimulere til flere og mer vellykkede bedriftsetableringer.  

Innovasjon og entreprenørskap er en forutsetning for å skape nye arbeidsplasser, vekst og utvikling i næringslivet. Innovasjon bidrar derfor til å gjøre Kristiansandsregionen mer robust. For å sikre at regionen er blant Norges mest innovative må det utvikles entreprenørskapskultur og ordninger for nyetablerte bedrifter også i nedgangstider.  

Bærekraftig næringsliv 
Prosjekter som bidrar til at Kristiansand utvikler og videreutvikler et bærekraftig næringsliv kan søke om midler.  

Bærekraftig utvikling innebærer å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene bygger på tre dimensjoner miljømessig, sosial og økonomisk, og disse tre påvirker hverandre og må ivaretas for å få et bærekraftig næringsliv. Et bærekraftig næringsliv er konkurransedyktig og bidrar til at det skapes verdier i lokalsamfunnet som over tid opprettholder et godt velferds- og tjenestetilbud.  

Electric Region 
Prosjekter som bidrar til elektrifisering, reduksjon i klimagassutslipp og skaper økt aktivitet og sysselsetting i næringslivet kan søke om tilskudd.  Til dette området er det satt av en ramme på inntil to millioner kroner av tilskudds-pakken. Det er mulig å søke på deler eller hele beløpet. 

Agder må kutte 45 prosent av sine CO2-utslipp for å nå målene i Paris-avtalen. Halvparten av Norges kraftoverskudd kommer fra fornybar vannkraft fra Agder. Dette gir muligheter for å omstille samfunnet til mer miljøvennlige løsninger ved bruk av fornybar energi. Electric Region Agder er en visjon om å skape verdens første helelektriske samfunn på ren energi innen 2030.  

Innovasjonsprosjekter som løser utfordringer for Kristiansand kommune  
Kristiansand kommune står overfor store utfordringer knyttet til klimaendringer, økte levekårsforskjeller og mange som står utenfor samfunnet. Kommunen skal levere tjenester til innbyggere gjennom hele livet. Hva som skal leveres vet Kristiansand kommune godt, men nå inviteres lokale virksomheter til å være kreative og hjelpe kommunen til å finne ut hvordan tjenesten kan utføres på en bedre måte.  

Utfordringene som kommunen ønsker nye løsninger på lyses ut i en egen prosess, planlagt oppstart høsten 2020. 

Retningslinjer for ordningen

1. Formål​ 
Tilskuddene skal bidra til å skape og bevare arbeidsplasser, omstilling og legge til rette for bærekraftig næringsutvikling.  
Det kan søkes tilskudd til å styrke utviklingen av prosjekter og tiltak som er rettet mot næringsliv, eller som styrker Kristiansandsregionens attraktivitet og konkurransekraft. Aktivitetene skal fortrinnsvis gjennomføres i samarbeid med flere aktører.  

Eksempler på satsingsområder som kan vurderes innenfor tilskuddsordningen er innovasjon, utvikling av forretnings -og samarbeidsmodeller innad i eller på tvers av bransjer, økt kompetanse og attraktivitet. Aktivitetstiltak i sentrum og bydelssentra for å øke handel og omsetning. 

2. Hva det kan gis tilskudd til​ 

  • Det kan søkes tilskudd til å styrke utviklingen av prosjekter og tiltak som er rettet mot næringsliv, eller som styrker Kristiansandsregionens konkurransekraft i den utfordrende situasjonen som er oppstått.  
  • Aktiviteter/prosjekter/tiltak som fører til økt verdiskaping i regionen.   
  • Aktiviteter/prosjekter/tiltak som styrker og posisjonerer landsdelen.  
  • Aktiviteter/prosjekter/tiltak som baserer seg på samarbeid og vil være positivt for flere virksomheter. 

3. Hva det ikke kan gis tilskudd til​ 
Det gis ikke tilskudd til:  

  • Tiltak som faller utenfor de rammer som fremkommer av utlysningen.  
  • Kostnader relatert til investeringer og andre driftskostnader i ordinær drift. 
  • Tiltak som åpenbart ikke dekker målsetningen.  
  • Tiltak som allerede er gjennomført 
  • Tiltak hvor søknadsbeløpet overskrider statsstøtteregelverkets grense for bagatellmessig støtte, 200 000 EUR innenfor en periode på 3 år. 

Ingen søkere vil ha krav på tilskudd. 

4. Hvem det kan gis tilskudd til​ 
Virksomheter og organisasjoner registrert i, med forretningsadresse i, eller forretningsvirksomhet i Kristiansand.​ Unntak kan vurderes for virksomheter og organisasjoner som har prosjekter som åpenbart er positive næringslivet i kommunen. 

5. Søknadsfrist og kunngjøring​ 
Tilskuddsordningen kunngjøres på kommunens nettsider og Business Region Kristiansand sine nettsider. Søknader vurderes fortløpende. 

6. Krav til søknaden​ 
a) Prosjektbeskrivelse som er i tråd med tilskuddets formål og hva som kan støttes.  
b) Ansvarlig søker må være en person som har juridisk rolle til å forplikte søker/virksomheten.  
c) Budsjett og finansieringsplan. 
d) Fremdriftsplan og oversikt over de viktigste prosjektmedarbeiderne. 

Business Region Kristiansand står fritt til å etterspørre annen informasjon og dokumentasjon som anses relevant i vurdering av søknaden. 

Søknaden leveres digitalt. Søknadsskjema finner du nederst på denne siden. 

7. Saksbehandling​ 
Alle søknadene vil bli vurdert i henhold til​ tilskuddets formål og hva som kan støttes. Søknader vil normalt bli behandlet i næringsavdelingen. Søknadene behandles fortløpende og tilbakemelding gis så snart et vedtak er gjort. Tidspunkt for utbetaling settes ut fra prosjektets behov/fremdriftsplan og i dialog med søker. 

8. Krav til mottaker av tilskudd ​ 
a) Tilskudd gis under forutsetning av at tiltaket gjennomføres i samsvar med søknaden. Ved vesentlige endringer skal saksbehandler i kommunen kontaktes umiddelbart.  
b) Dersom tilskuddet ikke benyttes i samsvar med forutsetningene, kan kommunen kreve at hele eller deler av tilskuddet skal betales tilbake.  
c) Dokumentasjon på gjennomføringen og regnskap som viser bruken av tilskuddet skal leveres Business Region Kristiansand innen to måneder etter at tiltaket er gjennomført. 
d) Støtten fra Kristiansand kommune, Business Region Kristiansand skal synliggjøres i informasjon og i omtale av prosjektet.​ 

9. Klage​ 
Kommunens vedtak om tilskudd kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til kommunens interne klagenemnd jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 (tre) uker fra underretning om vedtaket er kommet frem. Klagen skal sendes til post.samhandling@kristiansand.kommune.no, Klagen skal vise til det vedtaket det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Eventuelle spørsmål vedrørende klage kan rettes til saksbehandler.​ 

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Business Region Kristiansand. 
Kontakt for media:  
Næringssjef/Leder av Business Region Kristiansand, Geir A. Haugum, Tlf.: 971 71 885