Business Region
Kristiansand
Meny

/ Overnattings- og serveringsvirksomhet

Kriterier for støtte

A. Virksomheten må ha adresse i Kristiansand kommune. Det gis kun støtte til den økonomiske aktiviteten i virksomheten som finner sted i Kristiansand kommune. Hvis virksomheten har økonomisk aktivitet i flere kommuner, er det en forutsetning at søker fører separate regnskaper for filialer, avdelinger eller lignende i Kristiansand kommune eller at det på andre lignende måter er mulig å separere den økonomiske aktiviteten i Kristiansand kommune fra aktivitetene i andre deler av virksomheten. Når begrepet «virksomheter» brukes i det følgende, menes det virksomheter som oppfyller lokaliserings- og separasjonskravet etter dette punkt. 

B. Virksomheten må være registrert med minst en av følgende næringskoder (NACE): 

  • 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 
  • 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant 
  • 55.300 Drift av campingplasser og turisthytter 
  • 55.202 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter

C. Virksomheten har bemanning og er åpen for gjester gjennom hele året. 

D. Virksomheten må ha sysselsatt minst 2 årsverk. 

E. Virksomheten er registrert med stiftelsesdato før 01.03.2021. 

F. Virksomheten må være privat eid og må drive kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning. 

G. Virksomheten må ha minimum kr. 2 000 000 i omsetning i 2019. Dette kravet fraviker for virksomheter som har startet opp i 2019 eller senere.  

H. Virksomheten må ha hatt, og på forespørsel kunne dokumentere, et omsetningsfall på minimum 30 prosent.  ​

  • For virksomheter etablert før 01.01.2019 må det være et omsetningsfall på 30 prosent i perioden fra den 1. mars 2020 – 28. februar 2021 sammenlignet med 1.mars 2019- 28. februar 2020. Hvis sistnevnte periode avviker vesentlig fra et normalår, kan perioden fra og med den 1. mars 2018 til og med den 1. mars 2019 benyttes som sammenligningsperiode.  

  • For virksomheter etablert etter 01.01.2019 må det beskrives et tap på 30 prosent i driftsperioden i covid-perioden 1. mars 2020- 30. juni 2021.

Søker må gjøre rede for, og på forespørsel kunne dokumentere et slikt vesentlig avvik.  
 
I. Virksomheten må fylle ut egenerklæring om all offentlig støtte mottatt i forbindelse med Covid-19. I tillegg må det oppgis hvor mye viksomheten har mottatt i bagatellmessig støtte i 2019, 2020 og 2021. 
 
J. Mellomstore og store virksomheter må fylle ut egenerklæring på at den ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019.  
 
K. Virksomheten forplikter seg til ikke å dele ut utbytte for 2021 og/eller basert på regnskapsåret 2021. Videre at det ikke brukes kapital fra virksomheten til å nedbetale aksjonærlån eller til nedskriving av aksjekapital i perioden 2021 - 2022. 

L. Virksomheten har innført tiltak for å fremme bærekraft, eksempelvis tiltak mot matsvinn, deltagelse i lærlingordning, arbeidsinkludering, bruk av lokale leverandrøer, tiltak for å redusere energiforbruk eller annet. 

M.Virksomheten følger allmenngjorte tariffavtaler.