Business Region
Kristiansand
Meny

/ Opplevelses-, arrangements- og kongresser

Kriterier for støtte

A. Virksomheten må ha adresse i Kristiansand kommune. Det gis kun støtte til den økonomiske aktiviteten i virksomheten som finner sted i Kristiansand kommune. Hvis virksomheten har økonomisk aktivitet i flere kommuner, er det en forutsetning at søker fører separate regnskaper for filialer, avdelinger eller lignende i Kristiansand kommune eller at det på andre lignende måter er mulig å separere den økonomiske aktiviteten i Kristiansand kommune fra aktivitetene i andre deler av virksomheten. Når begrepet «virksomheter» brukes i det følgende, menes det virksomheter som oppfyller lokaliserings- og separasjonskravet etter dette punkt. 

B. Virksomheten må være registrert med følgende næringskoder (NACE): 

  • 79.903    Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet 
  • 93.210    Drift av fornøyelses -og temaparker 
  • 93.110    Drift av idrettsanlegg med skjenk 
  • 93.292    Fritidsetablissement 
  • 82.300   Kongress, messe og utstillingsvirksomhet

C. Virksomheten har helårsdrift. 

D. Virksomheten må ha sysselsatt minst 1 årsverk. 

E. Virksomheten er registrert med stiftelsesdato før 01.03.2021. 

F. Virksomheten må være privat eid og må drive kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning. 

G. Virksomheten må ha minimum kr. 500 000 i omsetning i 2019. Dette kravet fraviker for virksomheter som har startet opp i 2019 eller senere.  

H. Virksomheten må fylle ut egenerklæring om all offentlig støtte mottatt i forbindelse med Covid-19. I tillegg må det opplyses om hvor mye virksomheten har mottatt i bagatellmessig støtte i 2019, 2020 og 2021. 

I. Mellomstore og store virksomheter må fylle ut egenerklæring på at den ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019.  

J. Virksomheten forplikter seg til ikke å dele ut utbytte for 2021 og/eller basert på regnskapsåret 2021. Videre at det ikke brukes kapital fra virksomheten til å nedbetale aksjonærlån eller til nedskriving av aksjekapital i perioden 2021 - 2022. 

K. Virksomheten har innført tiltak for å fremme bærekraft, eksempelvis tiltak mot matsvinn, tiltak for å redusere bruk av engangsplast, tiltak for reduksjon i co2 eller annet. 

L. Virksomheten følger allmenngjorte tariffavtaler.