Business Region
Kristiansand
Meny

/ NAV

Covid-19 har ført til en krevende situasjon for næringslivet. Karanteneregler har ført til høyt fravær fra arbeidsplassene, og manglende inntjening har bidratt til at virksomheter må gå til drastiske steg som permitteringer. Her finner du mer informasjon om både sykefravær, egenmelding, permitteringer og dagpenger. Ordningen er videreført fram til og med 31. mars 2021.

Koronarelatert sykefravær og egenmelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars og gjelder også frilansere og selvstendig næringsdrivende. NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger.​ 

 • Arbeidsgivere betaler kun sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. 

 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende får sykepenger fra NAV fra fjerde dag.  

 • NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger. 

 • NAV har laget en egen koronaveiviser  

Her finner du Regjeringens informasjon om de nye reglene.  

Arbeidsgiverperioden kortes ned 
Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. Arbeidsgivere betaler normalt for de første 16 første dagene med sykefravær, deretter betales sykelønn fra folketrygden/NAV. Nå er arbeidsgiverperioden redusert til tre dager for korona-relatert sykefravær. 

Disse reglene vil altså også gjelde for frilansere og selvstendig næringsdrivende, slik at NAV utbetaler sykepenger allerede fra fjerde dag for disse gruppene også, mot tidligere fra dag 17. Regelendringen startet mandag 16. mars.

Bruk av egenmelding i stedet for legemelding vil ikke være dyrere for arbeidsgiver 
NAV har vanligvis et krav om legeerklæring for å akseptere sykmelding. Når folketrygden/NAV nå går inn og betaler for korona-relatert sykefravær fra dag fire, vil det med det vanlige regelverket bety at egenmeldinger ikke kan brukes. Derfor fikk NAV fra 20.mars hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring. Et viktig budskap til arbeidsgivere er derfor at kortere arbeidsgiverperiode ikke innskrenker dagens adgang til bruk av egenmelding. 

Arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvissning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring.  

Grunnen til at egenmeldinger er viktig nå er at fastlegene og legevaktlegene må bruke kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger. Alle som sitter i karantene eller er syke uten behov for legehjelp er derfor oppfordret til å be arbeidsgiver akseptere egenmelding i hele den vanlige arbeidsgiverperioden.  

Fakta om koronarelatert sykefravær og egenmelding 
Dagens regler 

 • Sykelønn utgjør i dag 100 prosent lønn for arbeidstakere og frilansere (begrenset til 6 G). 
 • Selvstendig næringsdrivende får sykepenger med 80 prosent av grunnlaget. 
 • Arbeidstakere får i dag sykepengene for de første 16 dagene utbetalt fra arbeidsgiver, deretter fra trygden. 
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende får i dag sykepenger fra trygden fra dag 17. Disse to gruppene kan imidlertid tegne tilleggsforsikring som gir rett til sykepenger fra trygden allerede fra første dag, og med 100 prosent også for selvstendig næringsdrivende. 
 • Man kan motta sykepenger i inntil ett år. 

Med nye regler (Korona) 

 • Arbeidsgiverperioden for sykmeldinger reduseres til tre dager for korona-relatert fravær. Reglene gjelder fra 16. Mars. 
 • Tilsvarende reduseres ventetiden for frilansere og selvstendig næringsdrivende til tre dager for korona-relatert fravær. Reglene gjelder fra 16. mars. 
 • Det gjøres ingen endringer i hvor lenge man kan motta sykepenger. 
 • Søknadsløsning for arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende og frilansere 
 • Her søker du som er arbeidsgiver om refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona: 

Dagpenger og permitteringer

Permitteringer ​ ​
For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har Stortinget vedtatt en rekke midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer. Regelendringene innebærer at:  

 • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G (grunnbeløpet i folketrygden) de første 20 dagene. 
 • Lønnspliktperioden (arbeidsgiverperioden) for arbeidsgiver reduseres fra 15 til 2 dager. 
 • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres for personer med lav inntekt. Dagpenger skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G.
 • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige. 
 • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. 
 • ​Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Dette innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. 

 NAV sin informasjon om hvordan du som arbeidsgiver går frem for å permittere. 

Dagpenger 

 • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter for de permitterte, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt.  
 • ​Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.  
 • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige. 

NAV sin informasjon om hvordan går du frem for å søke dagpenger for permitterte. 

Det gis dagpenger ved utdanning

 • Gjelder til 1.september
 • Gjelder for permitterte og arbeidsledige
 • Gjelder alle typer kurs og opplæring
 • Må være aktiv jobbsøker og tilgjengelig for arbeid

Fra 2o april til 1.september kan permitterte og arbeidsledige motta dagpenger ved utdanning. Alle som krysser av for opplæring på meldekortet hos Nav får utbetalt dagpenger som vanlig. 

Ordningen gjelder alle typer kurs og opplæring. Dersom dagpengemottakeren har startet på et lengre opplæringsløp og fremdeles er uten arbeid når ordningen avsluttes 1. september, må det søkes om å kombinere dagpenger og utdanning (etter ordinære unntaksregler.)

Nyttige lenker