Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Kommuneplanens arealdel: Vil din bedrift bidra i planarbeidet?

For tiden pågår arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen. Har din bedrift fremtidige planer eller behov som vi må vite om?

Kristiansand kommune er med på å utarbeide den første arealplanen for den nye kommunen, kommuneplanens arealdel. Planarbeidet er omfattende og en rekke hensyn skal ivaretas. Fremtidens arealbehov sikres nå. For en nærmere presentasjon av planarbeidet se egen nettside.

Det er satt sammen en egen faggruppe som ser spesielt på dagens næringsområder og andre arealer regulert for næringsformål. Målet er å avklare om kommunen har tilstrekkelige arealreserver for å sikre vekst og utvikling for dagens bedrifter, og hvilke behov det er for nye områder som kan sikre fremtidige utvidelser av eksisterende og nye etableringer av bedrifter i kommunen. Ifølge fremdriftsplanen skal forslag til arealplan foreligge tidlig på nyåret, før denne legges ut til offentlig ettersyn og sluttbehandles av bystyret høsten 2022.

For å sikre en god medvirkningsprosess med næringslivet vil Business Region Kristiansand (BRKrs), Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NIKR) og Kvadraturen gårdeierforening arrangere medvirkningsmøter for å formidle kunnskap, skape forståelse og tillit mellom kommunen som planmyndighet og næringslivets forventninger til planarbeidet.

Det kan være forhold som enkeltbedrifter er opptatt av, som det ikke vil være naturlig å ta opp i slike åpne møter. Business Region Kristiansand (BRKrs) ønsker derfor å legge til rette for at bedrifter som ønsker dette, kan avtale et eget møte med BRKrs og fagpersoner som jobber med arealplanen, og på den måten sikre at informasjonen blir gjort kjent og vurdert i planarbeidet. 

Dersom det er ønske om et slikt møte, ta direkte kontakt
med rådgiver Tor Sommerseth (mob 90668640, Tor.Sommerseth@kristiansand.kommune.no).