Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter del III, 3.utlysning

Kristiansand kommune ble 25. juni 2021 tildelt 18,48 millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Midlene skal brukes som kompensasjonsordning for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.  Denne støtteordningen er tredje del av Kommunal –og moderniseringsdepartementets tilskudd på kapittel. 553 post 68, Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.  

Det er blitt delt ut tilskudd gjennom to tidligere tildelingsrunder, og denne utlysningen er siste mulighet knyttet til Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter del III. Gjenværende sum for virksomheter med serverings- og skjenkebevilling er ca. 8 millioner kr. 

Søkere må oppgi totalt anslått tap for perioden 1. mars 2020 til og med 30. juni 2021, merkostnader grunnet Covid-19, og hva som er mottatt i offentlig støtte. Nærmere veiledning står i søknadskjemaet. 

Støtte utbetales som bagatellmessig støtte eller gjennom den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid-19-rammeverket, kapittel 553 post 68. 

Søknadsskjema og kriteriesett finner du nederst på denne siden.  

Hva kan det ikke gis tilskudd til:  

  • Tiltak som faller utenfor de vilkår som fremkommer av utlysningen. 
  • Virksomheter som er kommunalt eller offentlig eide og/eller finansierte.  
  • Omsetningssvikt eller merutgifter under 50 000 kr.  
  • Det gis ikke støtte til tapt varelager (det er en del av den statlige kompensasjonsordningen). 

Krav til søker 

Ansvarlig søker må være en person som kan forplikte virksomheten juridisk. Business Region Kristiansand står fritt til å etterspørre annen informasjon og dokumentasjon som anses relevant i vurdering av søknaden.   

Tilskuddets størrelse 

Tilskuddenes størrelse vil ikke være klar før søknadsfristen er utløpt og beregninger er blitt gjort. Tilskuddets størrelse vil avhenge av antall godkjente søknader. Støttebeløp blir justert etter antall årsverk i bedriften. Det blir lagt til grunn en tredeling basert på årsverk, 1-5 årsverk, 6-10 og over 10 årsverk.   

Støttebeløp kan ikke være høyere enn tap/merkostnader minus allerede mottatt offentlig koronastøtte.  

Det settes et tak på inntil kr. 400.000 som maksimalt støttebeløp.   

Utbetaling av tilskudd 

Tilskuddsmidlene utbetales så snart som mulig etter søknadsfrist, når søknadene er gjennomgått, kontrollert søker er funnet støtteberettiget og søker har signert nødvendige dokumenter sendt fra kommunen. Støtten tildeles gjennom den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid-19-rammeverket, Kapittel 553 post 68 eller som bagatellmessig støtte.  

Levering av søknad 

Lenke til søknadsskjemaet finner du nederst på denne siden og på Kristiansand kommunes hjemmeside. Støtteordningen heter “Kommunal kompensasjonsordning del III -3.utlysning”. For å fylle ut søknad må du logge på ID-porten med bank-id. Fyll ut søknad i tråd med beskrivelsen. Ansvarlig søker må være en person som kan forplikte virksomheten juridisk.  

Kristiansand kommune praktiserer digitalt førstevalg, all videre kommunikasjon vil foregå digitalt. Dersom kontaktperson/søkeren har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, vil dette forsinke prosessen. I søknadsprosessen kan man endre valget om reservasjon mot digital kommunikasjon med det offentlige, og oppdatere opplysningene under «Om søkeren».  

Saksbehandling  

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Søknader vil bli behandlet av Business Region Kristiansand, næringsavdelingen i Kristiansand kommune etter søknadsfristens utløp.  

Krav til mottaker av tilskudd 

  • Vilkår vil stå i tildelingsbrev.  
  • Søker må akseptere vilkår i tildelingsbrevet og signere akseptbrevet. Aksept må gis senest innen 7 dager.  
  • Ordningen er tillitsbasert, men kommunen eller andre relevante aktører kan til enhver tid be om revisorbekreftet dokumentasjon for alt som er lagt til grunn i søknaden.  

Søknadsfrist og kunngjøring 

Søknadsfrist er 24.10.2021, Kl. 23.59.  
Tilskuddsordningen kunngjøres på businessregionkristiansand.no, og markedsføres gjennom kommunens sosiale kanaler.  

Klage 

Kommunens vedtak om tilskudd kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til kommunens interne klagenemnd jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 (tre) uker fra underretning om vedtaket er kommet frem. Klagen skal sendes til post@kristiansand.kommune.no. Klagen skal vise til det vedtaket det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Eventuelle spørsmål vedrørende klage kan rettes til saksbehandler.  

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.