Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – del II

Kristiansand kommune er tildelt støttemidler og har kr. 14 088 000 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tilgjengelig til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Denne støtteordningen er andre del av Kommunal –og næringsdepartementets tilskudd på kapittel. 553 post 68, Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene i bedre stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kristiansand kommune legger ytterligere kr. 1.121.000, fra forrige hjelpepakke fra Kommunal –og moderniseringsdepartementet, inn i denne ordningen. Disse midlene holdes i første omgang igjen som en reserve, og vil bli fordelt på søkere i et eller flere støtteområder etter at alle søknader og eventuell klager er ferdigbehandlet. 

Mål for støtteordningen
Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter. Dette gjelder særlig bedrifter som har hatt økte kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Kristiansand kommune innretter den nasjonalt notifiserte ordningen mot virksomheter innen overnatting, servering, treningssentre, opplevelses-, arrangements –og aktivitetsarrangør-virksomhet, fornøyelses- og temaparker samt virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

1) GENERELLE KRITERIER FOR STØTTE
Støtten gis til virksomheter som oppfyller samtlige kriterier under på utlysningstidspunktet:

A. Virksomheten må ha adresse i Kristiansand kommune og driver operativ virksomhet innenfor etter eller flere av de støtteberettigede områdene, jf. avsnitt 2 («Støtteberettigede områder»). Det gis kun støtte til den økonomiske aktiviteten i virksomheten som finner sted i Kristiansand kommune. Hvis virksomheten har økonomisk aktivitet i flere kommuner, er det en forutsetning for å få støtte at søker fører separate regnskaper for filialer, bedrifter eller lignende i Kristiansand kommune eller at det på andre lignende måter er mulig klart å separere den økonomiske aktiviteten i Kristiansand kommune fra aktivitetene i andre deler av virksomheten. Når begrepet «virksomheter» brukes i det følgende, menes det virksomheter som oppfyller lokaliserings- og separasjonskravet etter dette punkt.

B. Virksomheter må ha helårsdrift.

C. Virksomheten må være privat eid og må drive kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning.

D. Virksomheten må ha hatt, og på forespørsel kunne dokumentere, omsetningssvikt og/eller økte kostnader som skyldes offentlige restriksjoner som følge av Covid-19 innenfor ett eller flere støtteberettigede områder, jf. avsnitt 2 under («Støtteberettigede områder»). Grunnlaget for økte kostnader som følge av Covid-19 må være for perioden 1.mars 2020 – 30.april 2021. Eksempler på dette kan være; økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, permitteringskostnader etc.

E. Virksomheten må fylle ut egenerklæring om all offentlig støtte mottatt i forbindelse med Covid-19 (inkludert bagatellmessig støtte). For bagatellmessig støtte må det oppgis støtte mottatt de tre siste regnskapsårene.

F. Mellomstore og store virksomheter må fylle ut egenerklæring på at den ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019.

G. Virksomheter som mottar støtte, kan ikke dele ut utbytte i 2021 og/eller basert på regnskapsåret 2021.

H. For virksomheter som er startet etter 1. november 2018, vil tilskudd tilsvare laveste tilskudd for tilsvarende virksomhet i gjeldene støtteområde. Støttebeløp kan ikke være høyere enn opplyst tap/merkostnader.

I tillegg til de generelle kriteriene for støtte, må aktuelle vilkår i avsnitt 2 («Støtteberettigede områder») være oppfylt for å kunne få tildelt støtte.

2) STØTTEBERETTIGEDE OMRÅDER

Støtteberettigede virksomheter etter avsnitt 1 («Generelle kriterier for støtte») må i tillegg oppfylle kravene til aktuelle områder under. Hvis virksomheten driver økonomisk aktivitet innenfor flere områder, må det søkes separat om støtte innenfor det enkelte området og de generelle og spesielle vilkårene for støtte må være oppfylt i hvert enkelt tilfelle.

Område 1: Servering – Antatt fordeling til servering
I tillegg til de generelle kriteriene for støtte, må alle vilkårene under være oppfylt for å kunne få støtte.

A. Virksomheten må ha hatt, og på forespørsel kunne dokumentere, et omsetningstap på minimum 30 prosent i perioden fra den 1.november 2020 til og med den 30.april 2021 sammenlignet med perioden fra og med den 1.november 2018 til den 30.april 2019. Hvis sistnevnte periode avviker vesentlig fra et normalår, kan perioden fra og med den 1. november 2017 til og med den 30.april 2018 benyttes som sammenligningsperiode. Søker må gjøre rede for, og på forespørsel kunne dokumentere et slikt vesentlig avvik.

B. Virksomheten må ha minimum kr 1 000 000 i omsetning i 2019. Dette kravet fraviker for selskaper som har startet opp i 2019 eller senere. 

C. Virksomheten må ha sysselsatt minst 1 årsverk.

D. Virksomheten må være registrert med minst en av følgende Næringskoder (NACE):

 • 56.101  Drift av restauranter og kafeer
 • 56.210 Catering
 • 10.710  Produksjon av brød og ferske konditorvarer
 • 47.241  Butikkhandel med bakervarer
 • 56.301  Drift av puber
 • 56.309  Barer ellers

Område 2: Overnattings- og serveringsvirksomhet
I tillegg til de generelle kriteriene for støtte, må alle vilkårene under være oppfylt for å kunne få støtte.

A. Virksomheten må ha hatt, og på forespørsel kunne dokumentere, et omsetningstap på minimum 30 prosent i perioden fra den 1.november 2020 til og med den 30.april 2021 sammenlignet med perioden fra og med den 1.november 2018 til den 30.april 2019. Hvis sistnevnte periode avviker vesentlig fra et normalår, kan perioden fra og med den 1. november 2017 til og med den 30 april 2018 benyttes som sammenligningsperiode. Søker må gjøre rede for, og på forespørsel kunne dokumentere et slikt vesentlig avvik.

B. Virksomheten må ha minimum kr 1 000 000 i omsetning for 2019. Dette kravet fraviker for selskaper som har startet opp i 2019 eller senere. 

C. Virksomheten må ha sysselsatt minst 2 årsverk.

D. Virksomheten må være registrert med minst en av følgende Næringskoder (NACE):

 • 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
 • 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant
 • 55.300 Drift av campingplasser og turisthytter
 • 55.202 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter   

Område 3: Treningssentre – Antatt fordeling til treningssentre
I tillegg til de generelle kriteriene for støtte, må alle vilkårene under være oppfylt for å kunne få støtte.

A. Virksomheten må ha minimum kr. 750 000 i omsetning for 2019. Dette kravet fraviker for selskaper som har startet opp i 2019 eller senere. 
B. Virksomheten må ha sysselsatt minst 1 årsverk.
C. Virksomheten må ha betalende medlemmer.
D. Virksomheten må være registrert med følgende Næringskode (NACE):

 • 93.130 Treningssentre

Område 4: Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
I tillegg til de generelle kriteriene for støtte, må alle vilkårene under være oppfylt for å kunne få støtte.

A. Virksomheten må ha minimum kr. 500 000 i omsetning for 2019.Dette kravet fraviker for selskaper som har startet opp i 2019 eller senere. 
B. Virksomheten må ha sysselsatt minst 1 årsverk.
C. Virksomheten må være registrert med minst en av følgende Næringskoder (NACE):

 • 79.903    Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
 • 93.210    Drift av fornøyelses -og temaparker
 • 93.110    Drift av idrettsanlegg med skjenk
 • 93.292    Fritidsetablissement

Område 5: Virksomheter som har blitt direkte eller indirekte påvirket av lovpålagt stenging og falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
Forutsatt at de generelle kriteriene for støtte er oppfylt, kan Kristiansand kommune gi støtte til virksomheter som i tillegg oppfyller alle vilkår under.

A. Virksomheten må ha hatt, og på forespørsel kunne dokumentere, et omsetningstap på minimum 30 prosent i perioden fra den 1.november 2020 til og med den 30.april 2021 sammenlignet med perioden fra og med den 1.november 2018 til den 30.april 2019. Hvis sistnevnte periode avviker vesentlig fra et normalår, kan perioden fra og med den 1. november 2017 til og med den 30 april 2018 benyttes som sammenligningsperiode. Søker må gjøre rede for, og på forespørsel kunne dokumentere et slikt vesentlig avvik.

B. Omsetningstapet må direkte eller indirekte skyldes stengning av aktuell virksomhet etter pålegg fra offentlig myndighet som følge av Covid-19.

C. Virksomheten må ikke ha vært eller være omfattet av nåværende eller tidligere kommunale eller statlige kompensasjonsordninger for Covid-19. Dette kan for eksempel gjelde for virksomheter som er opprettet etter den 1 mars 2020, virksomheter som har hatt negativt årsresultat i 2019 eller som ikke har drevet en type næringsvirksomhet som er omfattet av kompensasjonsordningene. Det kan også gis støtte dersom virksomheten delvis har falt utenfor nevnte ordninger og kun er blitt tildelt et lite beløp på inntil kr. 50 000.

D. Virksomheten må ha minimum kr 750 000 i omsetning for 2019. Dette kravet fraviker for selskaper som har startet opp i 2019 eller senere. 

E. Virksomheten må ha sysselsatt minst 1 årsverk.

3) HVA DET IKKE KAN GIS TILSKUDD TIL

A. Tiltak som faller utenfor de vilkår som fremkommer av utlysningen.

B. Virksomheter som er kommunalt eller offentlig eide og/eller finansierte.

C. Virksomheter som hadde økonomiske vanskeligheter pr 31. desember 2019. Dette gjelder ikke små foretak og mikroforetak.

D. Omsetningssvikt og/eller merutgifter i sum under kr. 50 000.

E. Det gis ikke støtte til tapt varelager. (Det er varslet egen statlig ordning for dette.)

4) KRAV TIL SØKER

Ansvarlig søker må være en person som kan forplikte virksomheten juridisk sett. Business Region Kristiansand står fritt til å etterspørre annen informasjon og dokumentasjon som anses relevant i vurdering av søknaden. 

5) TILSKUDDETS STØRRELSE

Tilskuddenes størrelse vil ikke være klar før søknadsfristen er utløpt og beregninger er blitt gjort. Tilskuddet størrelse er svært usikker og vil avhenge av antall godkjente søknader i hvert støtteområde. Tilskuddets størrelse vil være forskjellig i de 5 forskjellige støtteområdene. For virksomheter som er startet etter 1. november 2018, vil tilskudd tilsvare laveste tilskudd for tilsvarende virksomhet i gjeldene støtteområde. Støttebeløp kan ikke være høyere enn opplyst tap/merkostnader.

Det settes et tak på kr. 300 000 som maksimalt støttebeløp.

Det er lagt til grunn følgende økonomiske ramme for støtteområdene:

 • Område 1: 5 millioner kroner
 • Område 2: 2 millioner kroner
 • Område 3: 3 millioner kroner
 • Område 4: 1,5 millioner kroner
 • Område 5: 2,5 millioner kroner

Summen i området vil så bli delt på antall søkere i området og justert for antall årsverk i bedriften. Det vil bli lagt til grunn en tredeling basert på årsverk, 1-5 årsverk, 6-10 og over 10 årsverk. Rammene for hvert område kan bli justert når omfanget av søknader på hvert område er klart.

Spesielt for område 1, “servering”:
I område 1 vil kommunal skjenkebevilling være med å påvirke støttebeløpets størrelse. Virksomheter med kommunal skjenkebevilling tildeles noe høyere tilskudd.

Spesielt for område 5 “Virksomheter som har blitt direkte eller indirekte påvirket av lovpålagt stenging og samtidig har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene”: 
Virksomheter som er sammenlignbare med virksomheter i områdene 1-4 kan ikke få høyere tilskudd enn tilskudd som gitt tilsvarende område.

Foreløpig antatte størrelser på tildelingene. Disse kan fravikes betydelig ved endelig tildeling.

 • Område 1: kr. 10.000 – 50 000
 • Område 2: kr. 100.000-300 000
 • Område 3: kr. 50.000-300 000
 • Område 4: kr. 50.000-200.000
 • Område 5: kr. 0-250.000

Midlene (kr. 1.121.000), fra forrige hjelpepakke fra Kommunal –og moderniseringsdepartementet vil bli fordelt på søkere i et eller flere støtteområder etter at alle søknader og eventuelle klager er ferdigbehandlet.

6) UTBETALING AV TILSKUDD 
Tilskuddsmidlene utbetales så snart som mulig etter søknadsfrist, når søknadene er gjennomgått, kontrollert søker er funnet støtteberettiget og søker har signert nødvendige dokumenter sendt fra kommunen. Støtten tildeles gjennom den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid-19-rammeverket, Kapittel 553 post 68.

7) LEVERING AV SØKNAD
Lenke til søknadsskjemaet finner du nederst på denne siden og på Kristiansand kommunes hjemmeside. Støtteordningen heter “Kommunal kompensasjonsordning del II”. For å fylle ut søknad må du logge på ID-porten med bank-id. Fyll ut søknad i tråd med beskrivelsen. Ansvarlig søker må være en person som kan forplikte virksomheten juridisk sett.

Kristiansand kommune praktiserer digitalt førstevalg, all videre kommunikasjon vil foregå digitalt. Dersom kontaktperson/søkeren har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, vil dette forsinke prosessen. I søknadsprosessen kan man endre valget om reservasjon mot digital kommunikasjon med det offentlige, og oppdatere opplysningene under «Om søkeren».

8) SAKSBEHANDLING
Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Søknader vil bli behandlet i næringsavdelingen i Kristiansand kommune (Business Region Kristiansand).

9) KRAV TIL MOTTAKER AV TILSKUDD

Vilkår vil stå i tildelingsbrev

A. Søker må akseptere tilbud og vilkår ved å digitalt signere tilbud om støtte. Aksept må gis innen 7 dager etter tilsagn.

B. Ordningen er tillitsbasert, men kommunen eller andre relevante aktører kan til enhver tid be om revisorbekreftet dokumentasjon for alt som er lagt til grunn i søknaden.
 

10. SØKNADSFRIST OG KUNNGJØRING 

Søknadsfrist er 15.06 2021, Kl. 23.59.
Tilskuddsordningen kunngjøres på kristiansand.kommune.no og på businessregionkristiansand.no, og markedsføres gjennom kommunens sosiale kanaler.

11. KLAGE
Kommunens vedtak om tilskudd kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til kommunens interne klagenemnd jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 (tre) uker fra underretning om vedtaket er kommet frem. Klagen skal sendes til post@kristiansand.kommune.no. Klagen skal vise til det vedtaket det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Eventuelle spørsmål vedrørende klage kan rettes til saksbehandler.

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

Spørsmål om ordningen kan rettes til Business Region Kristiansand:

Stein Otto G. Daatland, tlf. 997 11 819
Ole Jacob Rynning-Tønnesen, tlf. 988 49 400
Tina Abrahamsen, tlf. 909 54 304
Kristian Råmunddal; tlf. 476 10 163
Geir A. Haugum: tlf. 971 71 885

OBS: Er selskapet du søker på vegne av startet etter 1 november 2018, under fanen omsetningstap i søknaden, ber vi deg sette tallet 1 i boksen for omsetning periode 1 og tallet 0 i boksen for omsetning periode 2. Sett et kryss i boksen for bruk av tall fra 2017/2018, og legg inn det covidrelaterte omsetningstapet selskapet mener å ha i perioden mars 2020-30 april 2021 i tekstboksen som kommer frem.