Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - del 7

Lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak og som møter kriteriene i denne utlysningen kan nå søke støtte. Kristiansand kommune lyser ut en tildeling på rundt fire millioner kroner tildelt fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). 

SØKNADSFRISTEN GIKK UT 21. APRIL KL 23:59.

Hensikten er å kompensere tap og ekstrakostnader i lokale virksomheter som har vært rammet av inngripende smitteverntiltak.  KDD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 24. januar 2022, Inst. 199 S, og fordeler nye 250 millioner kroner i den syvende fordelingsrunden til kommunene.  
 
Tildelt beløp fra departementet er lavere enn ved tidligere fordelingsrunder. Kommunen har prioritert enkelte bransjer ut fra føringer og den lokale situasjonen slik at tilskuddene ikke skal bli veldig lave. NHO og bransjeforeningene er hørt i arbeidet.  
 
Eventuelle restmidler fra tidligere utlysninger fra Kristiansand kommune kan også bli lagt til, og delt ut som en del av støtteordningen. Det samme gjelder øvrige midler som måtte bli tildelt i en åttende fordelingsrunde dersom denne tildeles Kristiansand før søknadsfristens utløp. 
 

Periode kan det søkes støtte for 

Det kan søkes støtte for omsetningstap og økte kostnader knyttet til covid for februar 2022. For virksomheter som har falt utenfor nasjonale covid relaterte støtteordninger kan det søkes støtte for omsetningstap og økte kostnader knyttet til covid i 2021.  
 

Støtteberettigede kategorier 

 1. Servering med skjenkebevilling* 
 2. Overnatting og serveringsvirksomhet 
 3. Virksomheter som har falt utenfor nasjonale Covid-relaterte støtteordninger 
 4. Underholdningsvirksomhet, opplevelse-, arrangement og kongress 
 5. Reiseliv 

* Kategori 1 omfatter kun virksomheter hvor maksimalt 20 prosent av dens totale omsetning i 2021 var fra salg av mat.  

Søknadsskjema og kriteriesett for de ulike kategoriene finner du nederst på denne siden.  

 

Det gis ikke tilskudd til følgende: 

 • Tiltak som faller utenfor vilkår i utlysningen. 
 • Virksomheter som er kommunalt eller offentlig eide og/eller finansierte.  

 

Krav til søker 

Ansvarlig søker må være en person som kan forplikte virksomheten juridisk. Business Region Kristiansand står fritt til å etterspørre annen informasjon og dokumentasjon som anses relevant i vurdering av søknaden.   

Virksomheten må ha adresse i Kristiansand kommune. Det gis kun støtte til den økonomiske aktiviteten i virksomheten som finner sted i Kristiansand kommune. 
 
Dersom virksomheten har økonomisk aktivitet i flere kommuner, er det en forutsetning at søker fører separate regnskaper for filialer, avdelinger eller lignende i Kristiansand kommune, eller at det på andre lignende måter er mulig å separere den økonomiske aktiviteten i Kristiansand kommune fra aktivitetene i andre deler av virksomheten. 
 
Når begrepet «virksomheter» brukes i det følgende, menes det virksomheter som oppfyller lokaliserings- og separasjonskravet etter dette punkt.  

Tilskuddets størrelse 

Tilskuddenes størrelse vil ikke være klar før søknadsfristen er utløpt og beregninger er blitt gjort. Tilskuddets størrelse vil avhenge av antall godkjente søknader i hver kategori, og kan bli forskjellig mellom de fem kategoriene. Støttebeløp kan ikke være høyere enn omsetningstapet for perioden som skal legges til grunn og merkostnader, minus allerede mottatt offentlig koronastøtte for perioden februar 2022. For kategori 3 (Virksomheter som har falt utenfor nasjonale Covid-relaterte støtteordninger) er det andre forutsetninger som må legges til grunn. Dette beskrives nærmere i kriteriesettet som gjelder denne kategorien. 

Maksimalt støttebeløp er kr. 400.000.   

Støttebeløp blir justert etter antall årsverk i bedriften og det blir lagt til grunn en tredeling; 1-5 årsverk, 6-10 og over 10 årsverk.  Støttebeløp kan også bli differensiert mellom kategorier når det gjelder størrelse på tilskudd. 

Omsetningsfall og merkostnader 

For søkere i kategori 1,2,4 og 5: 
Virksomheten må vise et omsetningsfall for februar 2022 sammenlignet med februar 2020. Alternativ kan omsetningsfallet regnes ut ved å sammenligne omsetningen i februar 2022 med gjennomsnittet av omsetningen i oktober 2021 og november 2021.  

For søkere i kategori 3: 
Virksomheten må beregne et omsetningsfall og merkostnader på grunn av covid i 2021 som må bekreftes av autorisert en regnskapsfører eller revisor. En slik bekreftelse vedlegges søknad. Dette beskrives videre under i det som gjelder denne kategorien. Søknader som mangler bekreftelser, vil bli avslått.  


Utbetaling av tilskudd 


Tilskuddsmidlene utbetales så snart som mulig etter søknadsfrist, når søknadene er gjennomgått, kontrollert, søker er funnet støtteberettiget og søker har signert nødvendige dokumenter sendt fra kommunen. Støtten tildeles gjennom den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid-19-rammeverket, Kapittel 553 post 68. Mer informasjon om den notifiserte ordningen finner du her. Bagatellmessig støtte kan bli vurdert brukt. 


Levering av søknad 

Lenke til søknadsskjemaet finner du nederst på denne siden. For å fylle ut søknad må du logge på ID-porten med bank-id. Fyll ut søknad i tråd med beskrivelsen. Ansvarlig søker må være en person som kan forplikte virksomheten juridisk.  

Kristiansand kommune praktiserer digitalt førstevalg, all videre kommunikasjon vil foregå digitalt. Dersom kontaktperson/søkeren har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, vil dette forsinke prosessen. I søknadsprosessen kan man endre valget om reservasjon mot digital kommunikasjon med det offentlige, og oppdatere opplysningene under «Om søkeren».  


Saksbehandling  

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Søknader vil bli behandlet av Business Region Kristiansand, næringsavdelingen i Kristiansand kommune etter søknadsfristens utløp. Kriteriene er grunnlaget for avgjørelsene. Noen mindre skjønnsvurderinger kan bli brukt for å finne gode løsninger.  

 

Krav til mottaker av tilskudd 

 • Vilkår vil stå i tildelingsbrev.  
 • Søker må akseptere vilkår i tildelingsbrevet og signere akseptbrevet. Aksept må gis innen sju (7) dager etter tilsagn.  
 • Ordningen er tillitsbasert, men kommunen eller andre relevante aktører kan til enhver tid be om revisorbekreftet dokumentasjon for alt som er lagt til grunn i søknaden. For søkere i kategori 3 kreves det imidlertid bekreftelse av beregningsgrunnlag og tidligere mottatt støtte fra revisor eller autorisert regnskapsfører.  


Søknadsfrist og kunngjøring 

Søknadsfristen er torsdag 21. april 2022, Kl. 23.59.  

Tilskuddsordningen kunngjøres på businessregionkristiansand.no, og i kommunens sosiale kanaler.  

 

Klage  

Alle relevante opplysninger fra søker må foreligge før søknadsfristens utløp. Vedtak tas på bakgrunn av oppgitte opplysninger fra søker. Kommunens vedtak om tilskudd kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til kommunens interne klagenemnd jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 (tre) uker fra underretning om vedtaket er kommet frem. Klagen skal sendes til post@kristiansand.kommune.no. Klagen skal vise til det vedtaket det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Eventuelle spørsmål vedrørende klage kan rettes til saksbehandler.  

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.   

 

Spørsmål om ordningen kan rettes til Business Region Kristiansand:  

 

 • Kristian Råmunddal; tlf. 47 61 01 63  
 • Ole Jacob Rynning-Tønnesen, tlf. 98 84 94 00  
 • Tina Abrahamsen, tlf. 90 95 43 04  
 • Stein Otto G. Daatland, tlf. 99 71 18 19