Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - del 6 med oversikt over tildelinger

Lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak og som møter kriteriene i denne utlysningen kan nå søke støtte. Kristiansand kommune lyser ut en tildeling på omlag 10 millioner kroner tildelt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hensikten er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak. Eventuelle restmidler fra andre ordninger kan også bli lagt til. 

Denne støtteordningen er sjette del av Kommunal – og moderniseringsdepartementets tilskudd på kapittel. 553 post 68, Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.   
 
Det er fem støtteberettigede kategorier: 
 

Søknadsfristen var 15. februar 2022. 

Se oversikt over tildelinger i bunnen av denne siden. 

--------------------------------------------------------------------------------

 1. Servering (med eller uten skjenkebevilling) 
 2. Overnatting 
 3. Treningssenter 
 4. Opplevelses-, arrangement og kongress 
 5. Reiseliv 

Søknadsskjema og kriteriesett for de ulike kategoriene finner du nederst på denne siden.  

Det gis ikke tilskudd til følgende: 
 

 • Tiltak som faller utenfor vilkår i utlysningen. 
 • Virksomheter som er kommunalt eller offentlig eide og/eller finansierte.  

Krav til søker 

Ansvarlig søker må være en person som kan forplikte virksomheten juridisk. Business Region Kristiansand står fritt til å etterspørre annen informasjon og dokumentasjon som anses relevant i vurdering av søknaden.  

Virksomheten må ha adresse i Kristiansand kommune. Det gis kun støtte til den økonomiske aktiviteten i virksomheten som finner sted i Kristiansand kommune. 
  
Dersom virksomheten har økonomisk aktivitet i flere kommuner, er det en forutsetning at søker fører separate regnskaper for filialer, avdelinger eller lignende i Kristiansand kommune, eller at det på andre lignende måter er mulig å separere den økonomiske aktiviteten i Kristiansand kommune fra aktivitetene i andre deler av virksomheten. 
  
Når begrepet «virksomheter» brukes i det følgende, menes det virksomheter som oppfyller lokaliserings- og separasjonskravet etter dette punkt.  

Tilskuddets størrelse 

Tilskuddenes størrelse vil ikke være klar før søknadsfristen er utløpt og beregninger er blitt gjort. Tilskuddets størrelse vil avhenge av antall godkjente søknader i hver kategori, og kan bli forskjellig mellom de fem kategoriene. Støttebeløp kan ikke være høyere enn omsetningstapet for perioden det spørres etter og merkostnader, minus allerede mottatt offentlig koronastøtte for perioden januar 2022.  

Det settes et tak på inntil kr. 400.000 som maksimalt støttebeløp.  

Støttebeløp blir justert etter antall årsverk i bedriften og det blir lagt til grunn en tredeling; 1-5 årsverk, 6-10 og over 10 årsverk. Støttebeløp vil også bli justert etter om virksomheten har skjenkebevilling eller ikke, og det kan bli differensiert mellom kategorier når det gjelder størrelse på tilskudd. 

Omsetningsfall-merkostnader 

Virksomheten må vise et omsetningsfall i januar 2022 sammenlignet med januar 2020. Alternativ kan omsetningsfallet regnes ut ved å sammenligne omsetningen i januar 2022 med gjennomsnittet av omsetningen i oktober 2021 og november 2021. 

Utbetaling av tilskudd 

Tilskuddsmidlene utbetales så snart som mulig etter søknadsfrist, når søknadene er gjennomgått, kontrollert søker er funnet støtteberettiget og søker har signert nødvendige dokumenter sendt fra kommunen. Støtten tildeles gjennom den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid-19-rammeverket, Kapittel 553 post 68. Mer informasjon om den notifiserte ordningen finner du her. Bagatellmessig støtte kan bli vurdert brukt. 

Levering av søknad 

Lenke til søknadsskjemaet finner du nederst på denne siden og på Kristiansand kommunes hjemmeside. Støtteordningen heter “Kommunal kompensasjonsordning del VI”. For å fylle ut søknad må du logge på ID-porten med bank-id. Fyll ut søknad i tråd med beskrivelsen. Ansvarlig søker må være en person som kan forplikte virksomheten juridisk.  

Kristiansand kommune praktiserer digitalt førstevalg, all videre kommunikasjon vil foregå digitalt. Dersom kontaktperson/søkeren har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, vil dette forsinke prosessen. I søknadsprosessen kan man endre valget om reservasjon mot digital kommunikasjon med det offentlige, og oppdatere opplysningene under «Om søkeren».  

Saksbehandling  

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Søknader vil bli behandlet av Business Region Kristiansand, næringsavdelingen i Kristiansand kommune etter søknadsfristens utløp. Kriteriene er grunnlaget for avgjørelsene. Noen mindre skjønnsvurderinger kan bli brukt for å finne gode løsninger.  

Krav til mottaker av tilskudd 

 • Vilkår vil stå i tildelingsbrev.  
 • Søker må akseptere villkår i tildeligsbrevet og signere akseptbrevet. Aksept må gis innen sju (7) dager etter tilsagn.  
 • Ordningen er tillitsbasert, men kommunen eller andre relevante aktører kan til enhver tid be om revisorbekreftet dokumentasjon for alt som er lagt til grunn i søknaden.  

Søknadsfrist og kunngjøring 

Søknadsfristen er 15.02.2022, klokka 23.59.  
Tilskuddsordningen kunngjøres på businessregionkristiansand.no, og i kommunens sosiale medier.  

Klage 

Alle relevante opplysninger fra søker må foreligge før søknadsfristens utløp. Vedtak tas på bakgrunn av oppgitte opplysninger fra søker. Kommunens vedtak om tilskudd kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til kommunens interne klagenemnd jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 (tre) uker fra underretning om vedtaket er kommet frem. Klagen skal sendes til post@kristiansand.kommune.no. Klagen skal vise til det vedtaket det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Eventuelle spørsmål vedrørende klage kan rettes til saksbehandler.  

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.  

Spørsmål om ordningen kan rettes til Business Region Kristiansand:  

 • Kristian Råmunddal; tlf. 47 61 01 63  
 • Ole Jacob Rynning-Tønnesen, tlf. 98 84 94 00  
 • Stein Otto G. Daatland, tlf. 99 71 18 19  

Søknadshåndtering

Det var 92 søkere som var støtteberettiget.

Her ser du hvem som har fått støtte.