Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - del 5 med oversikt over tildelinger

Kristiansand kommune ble 17. desember 2021 tildelt 9,8 millioner kroner i koronarelatert kompensasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Denne støtteordningen er femte del av Kommunal – og moderniseringsdepartementets tilskudd på kapittel. 553 post 68, Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. Eventuelle restmidler fra kommunal kompensasjonsordning 3 kan også bli delt ut til søkere i denne ordningen.

Søknadsfristen var 16. januar 2022

Se oversikt over tildelinger i bunnen av denne siden. 

--------------------------------------------------------------------------------

Det er fire støtteberettigede kategorier: 

 1. Serveringssteder (med eller uten skjenkebevilling) 
 2. Overnattings- og serveringsvirksomhet 
 3. Treningssentre 
 4. Arrangement og opplevelse

Søknadsskjema og kriteriesett for de ulike kategoriene finner du nederst på denne siden.  

Hva kan det ikke gis tilskudd til 

 • Tiltak som faller utenfor vilkår i utlysningen. 
 • Virksomheter som er kommunalt eller offentlig eide og/eller finansierte.  

Krav til søker 

Ansvarlig søker må være en person som kan forplikte virksomheten juridisk. Business Region Kristiansand står fritt til å etterspørre annen informasjon og dokumentasjon som anses relevant i vurdering av søknaden.   

Tilskuddets størrelse 

Tilskuddenes størrelse vil ikke være klar før søknadsfristen er utløpt og beregninger er blitt gjort. Tilskuddets størrelse vil avhenge av antall godkjente søknader i hver kategori, og kan bli forskjellig mellom de 4 kategoriene. Støttebeløp kan ikke være høyere enn omsetningstapet og merkostnader minus allerede mottatt offentlig koronastøtte for perioden desember 2021.  

Det settes et tak på inntil kr. 400.000 som maksimalt støttebeløp.   

Støttebeløp blir justert etter antall årsverk i bedriften. Det blir lagt til grunn en tredeling basert på årsverk, 1-5 årsverk, 6-10 og over 10 årsverk.  Støttebeløp vil også bli justert etter om virksomheten har skjenkebevilling eller ikke. 

Utbetaling av tilskudd 

Tilskuddsmidlene utbetales så snart som mulig etter søknadsfrist, når søknadene er gjennomgått, kontrollert søker er funnet støtteberettiget og søker har signert nødvendige dokumenter sendt fra kommunen. Støtten tildeles gjennom den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid-19-rammeverket, Kapittel 553 post 68. Mer informasjon om den notifiserte ordningen finner du her

Levering av søknad 

Lenke til søknadsskjemaet finner du nederst på denne siden og på Kristiansand kommunes hjemmeside. Støtteordningen heter “Kommunal kompensasjonsordning del V”. For å fylle ut søknad må du logge på ID-porten med bank-id. Fyll ut søknad i tråd med beskrivelsen. Ansvarlig søker må være en person som kan forplikte virksomheten juridisk.  

Kristiansand kommune praktiserer digitalt førstevalg, all videre kommunikasjon vil foregå digitalt. Dersom kontaktperson/søkeren har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, vil dette forsinke prosessen. I søknadsprosessen kan man endre valget om reservasjon mot digital kommunikasjon med det offentlige, og oppdatere opplysningene under «Om søkeren».  

Saksbehandling  

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Søknader vil bli behandlet av Business Region Kristiansand, næringsavdelingen i Kristiansand kommune etter søknadsfristens utløp.  

Krav til mottaker av tilskudd 

 • Vilkår vil stå i tildelingsbrev.  
 • Søker må akseptere villkår i tildeligsbrevet og signere akseptbrevet. Aksept må gis innen 7 dager etter tilsagn.  
 • Ordningen er tillitsbasert, men kommunen eller andre relevante aktører kan til enhver tid be om revisorbekreftet dokumentasjon for alt som er lagt til grunn i søknaden.  

Søknadsfrist og kunngjøring 

Søknadsfrist var 16.01.2022, Kl. 23.59.  

Tilskuddsordningen ble kunngjort på businessregionkristiansand.no, og markedsført gjennom kommunens sosiale kanaler.  

Klage 

Kommunens vedtak om tilskudd kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til kommunens interne klagenemnd jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 (tre) uker fra underretning om vedtaket er kommet frem. Klagen skal sendes til post@kristiansand.kommune.no. Klagen skal vise til det vedtaket det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Eventuelle spørsmål vedrørende klage kan rettes til saksbehandler.  

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.   

Spørsmål om ordningen kan rettes til Business Region Kristiansand:  

 • Kristian Råmunddal, tlf. 476 10 163  
 • Ole Jacob Rynning-Tønnesen, tlf. 988 49 400  
 • Stein Otto G. Daatland, tlf. 997 11 819   

Søknadshåndtering

Totalt kom det inn 98 søknader innen fristen. Alle er behandlet, og 83 er støtteberettiget og får tildelt midler. 

Disse har fått tilskudd: