Business Region
Kristiansand
Meny

Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

/ Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter del III

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - del III, 2. utlysning.

Kristiansand kommune ble 25. juni 2021 tildelt 18,48 millioner kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Midlene skal brukes som kompensasjonsordning for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.  Denne støtteordningen er tredje del av Kommunal –og moderniseringsdepartementets tilskudd på kapittel. 553 post 68, Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.   
 
I juni ble 7,298 millioner kroner av tildelingen gitt i tilskudd til serveringssteder med kommunal skjenkebevilling i Kristiansand. Nå lyses resten av disse og andre nasjonale midler, ca 12 millioner kroner ut med søknadsfrist 23. september kl 23:59.

Søkere må oppgi totalt anslått tap for perioden 1. mars 2020 til og med 30. juni 2021, merkostnader grunnet Covid-19, og hva som er mottatt i offentlig støtte.

Støtten i denne ordningen kan maksimalt bli inntil kr. 400.000 og kan ikke overstige virksomhetens tap og merkostnader minus mottatt offentlig koronastøtte. Støtte utbetales som bagatellmessig støtte eller gjennom den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid-19-rammeverket, kapittel 553 post 68.

Det er fem støtteberettigede kategorier:

 1. Servering uten skjenkebevilling
 2. Overnatting
 3. Treningssenter
 4. Opplevelses-, arrangement og kongress
 5. De som har falt utenfor nasjonale og lokale støtteordninger

Søknadsskjema og kriteriesett for de ulike kategoriene finner du nederst på denne siden. 

Hva kan det ikke gis tilskudd til 

 • Tiltak som faller utenfor de vilkår som fremkommer av utlysningen.

 • Virksomheter som er kommunalt eller offentlig eide og/eller finansierte. 

 • Omsetningssvikt eller merutgifter under 50 000 kr. 

 • Det gis ikke støtte til tapt varelager (det er en del av den statlige kompensasjonsordningen).

Krav til søker

Ansvarlig søker må være en person som kan forplikte virksomheten juridisk. Business Region Kristiansand står fritt til å etterspørre annen informasjon og dokumentasjon som anses relevant i vurdering av søknaden.  

Tilskuddets størrelse

Tilskuddenes størrelse vil ikke være klar før søknadsfristen er utløpt og beregninger er blitt gjort. Tilskuddets størrelse vil avhenge av antall godkjente søknader i hver kategori, og kan bli forskjellig mellom de 5 kategoriene. Støttebeløp kan ikke være høyere enn tap/merkostnader minus allerede mottatt offentlig koronastøtte. 

Det settes et tak på inntil kr. 400.000 som maksimalt støttebeløp.  

Støttebeløp blir justert etter antall årsverk i bedriften. Det blir lagt til grunn en tredeling basert på årsverk, 1-5 årsverk, 6-10 og over 10 årsverk.  

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddsmidlene utbetales så snart som mulig etter søknadsfrist, når søknadene er gjennomgått, kontrollert søker er funnet støtteberettiget og søker har signert nødvendige dokumenter sendt fra kommunen. Støtten tildeles gjennom den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid-19-rammeverket, Kapittel 553 post 68 eller som bagatellmessig støtte. 
Mer informasjon om bagatellmessig støtte finner du her
Mer informasjon om den notifiserte ordningen finner du her.

Levering av søknad

Lenke til søknadsskjemaet finner du nederst på denne siden og på Kristiansand kommunes hjemmeside. Støtteordningen heter “Kommunal kompensasjonsordning del III”. For å fylle ut søknad må du logge på ID-porten med bank-id. Fyll ut søknad i tråd med beskrivelsen. Ansvarlig søker må være en person som kan forplikte virksomheten juridisk. 

Kristiansand kommune praktiserer digitalt førstevalg, all videre kommunikasjon vil foregå digitalt. Dersom kontaktperson/søkeren har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, vil dette forsinke prosessen. I søknadsprosessen kan man endre valget om reservasjon mot digital kommunikasjon med det offentlige, og oppdatere opplysningene under «Om søkeren». 

Saksbehandling 

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Søknader vil bli behandlet av Business Region Kristiansand, næringsavdelingen i Kristiansand kommune etter søknadsfristens utløp. 

Krav til mottaker av tilskudd

 • Vilkår vil stå i tildelingsbrev. 
 • Søker må akseptere villkår i tildeligsbrevet og signere akseptbrevet. Aksept må gis innen 7 dager etter tilsagn. 
 • Ordningen er tillitsbasert, men kommunen eller andre relevante aktører kan til enhver tid be om revisorbekreftet dokumentasjon for alt som er lagt til grunn i søknaden. 

Søknadsfrist og kunngjøring

Søknadsfrist er 23.09.2021, Kl. 23.59. 
Tilskuddsordningen kunngjøres på businessregionkristiansand.no, og markedsføres gjennom kommunens sosiale kanaler. 

Klage

Kommunens vedtak om tilskudd kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til kommunens interne klagenemnd jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 (tre) uker fra underretning om vedtaket er kommet frem. Klagen skal sendes til post@kristiansand.kommune.no. Klagen skal vise til det vedtaket det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Eventuelle spørsmål vedrørende klage kan rettes til saksbehandler. 

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.  

Spørsmål om ordningen kan rettes til Business Region Kristiansand: 

 • Ole Jacob Rynning-Tønnesen, tlf. 988 49 400 
 • Tina Abrahamsen, tlf. 909 54 304 
 • Rune Klausen, tlf. 900 61 880 
 • Stein Otto G. Daatland, tlf. 997 11 819  
 • Kristian Råmunddal; tlf. 476 10 163 

Velg kategori for å se spesifikke kriterier og søknadsskjema