Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

Camilla Dunsæd,
Kommunedirektør Kristiansand

«Vi ønsker Joint Battery Initiative velkommen til Kristiansand og vil tilby en pakkeløsning som sikrer batterifabrikken byggeklar industritomt til rett tid og til en konkurransedyktig pris.»
Camilla Dunsæd, Kommunedirektør Kristiansand

Klappet og klart for batterifabrikk

Kristiansand tilbyr en sentral industritomt med god plass for framtidig vekst.

Kristiansand Energipark er under regulering og ligger på Støleheia, 18 km nord for Kristiansand sentrum. I områdereguleringen blir arealet øremerket for etablering av energiforedlende virksomheter. I kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt at det skal utvikles tilstrekkelig næringsareal basert på bruk av overskuddskraften. Dette utbyggingsområdet ligger midt i landets største kraft-knutepunkt. Her ligger Statnetts nettstasjon, Kristiansand transformatorstasjon, med sentrallinjer som er koplet opp mot kontinentets kraftforsyning gjennom undersjøiske kabler. 

Agder Energi er regionens store kraftprodusent og genererer fem prosent av landets samlede strømproduksjon, rundt 8 twh i et normalår. Det bidrar til et godt kraftoverskudd i dette forsyningsområdet.

Sikker kraftforsyning
Batterifabrikken vil få sin kraftforsyning fra et forsyningspunkt med rikelig tilgjengelig kraft fra Statnetts sentralnett. God tilgjengelighet, kombinert med robust infrastruktur på dagens linjenett frem til ny eller oppgradert transfor-matorstasjon, gir gunstige tilknytningskostnader. Som følge av etableringen av det nye industri- området, og signaler om økt kraftbehov, er Statnett allerede i ferd med å utarbeide en KVU 
på ytterligere utvidelse av forsyningskapasiteten i området. Det bidrar til at nødvendige tiltak i nett og stasjon kan komme i gang raskere enn ellers. Dette området har stort kraftoverskudd, noe som betyr betydelig lavere årlige nettleiekostnader, sammenlignet med andre tilknytningspunkt.

Regulering og prosjektering
Kristiansand kommune er i gang med en område-regulering som gir mer enn 2000 daa utvidelse av eksisterende industriområde. Områdereguleringen er ventet ferdig ved årsskiftet 2021/22. Foreløpige avklaringer i møte med overordnede myndigheter og DOK-analyser indikerer at det ikke foreligger særlige hensyn som ikke kan imøtekommes.

Fra Otra prosjekteres det rørledning som vil gi rikelig og stabil tilførsel av kjølevann til industri- området. Rørledningen som er under prosjektering, vil bli dimensjonert for 12 000 kubikkmeter per døgn. Alternativ til utslipp av kjølevann direkte i Otra er at utslipp kobles på Otra Interkommunale avløpsledning, som følger elva fra Vennesla og med utløp i sjø, i Byfjorden. Sigevann fra Avfall Sørs avfallsdeponi (nabotomt) ledes inn på denne ledningen. Ledningen har mer enn tilstrekkelig kapasitet, og eies av Kristiansand og Vennesla kommuner.

Kristiansand Energipark har naboer som data-lagringsbedriften Bulk Infrastructure, og det interkommunale gjenvinningsanlegget Avfall Sør. Den planlagte energiparken ligger fritt i god avstand til nærmeste bebyggelse.

Sentralt
Kristiansand Energipark befinner seg like ved riksveg 9, med fylkesvei inn til tomtegrensen. Det gir god forbindelse til Kristiansand sentrum, havn og jernbane for transport av mennesker, råvarer og ferdigprodukter. Avstanden til sentrum og havna er 18 km, mens godsterminalen på Langemyr ligger 13 km unna. Til Kristiansand lufthavn er det 28 kilometer. Vi mener at området Kristiansand Energipark imøtekommer de krav og behov som «Jointbattery-initative» etterspør.