Business Region Kristiansand
Rådhusgata 12
4611 Kristiansand

Sunniva Whittaker
Rektor Universitetet i Agder

«UiA har sterke fagmiljøer som jobber med teknologi, sirkulær økonomi og forretningsmodeller som kan anvendes i utviklingen av en fremtidsrettet batteriproduksjon. Vi vil bidra med forskning og undervisning knyttet til hele den globale batteriverdikjede, inkludert gjenbruk og resirkulering»
Sunniva Whittaker, rektor Universitetet i Agder

Kunnskapsby som leverer

Et godt utbygd og variert skoletilbud i regionen sikrer god tilgang til kvalifisert arbeidskraft.

Kompetanse er avgjørende for økonomisk vekst og virksomheters konkurransekraft. En batteri-fabrikk trenger et bredt spekter av kompetanse. Med universitet, fagskole og yrkesrettede videre-gående skoler, samt forskningsinstitusjoner, er det god tilgang på kompetanse på alle nivåer. Utdanningsinstitusjonene ønsker å være relevante og lytter til næringslivets behov. Det vil være et godt bidrag til bygging og drift av en fremtidig batterifabrikk.

Fagutdanning
Fagbrev kan tas i hele landsdelen, og faget teknologi og industrifag kan tas ved fem videre-gående skoler innenfor 60 km. Fagbrev innen kjemi- og prosess kan tas ved Kvadraturen videregående skole.

Fagskolen i Agder har i dag to lokasjoner i Kristiansand og Grimstad, men fra 2022 sam-lokaliseres de i nye flotte lokaler i Grimstad. Skolen har et godt samarbeid med næringslivet. Et eksempel er Eyde-klyngen som har bidratt i utviklingen av utdanninger som Prosessindustri+ og Industrifagskolen.

Universitet
Universitetet i Agder (UiA) er et dynamisk universitet som har opplevd betydelig vekst siden etableringen i 2007. Universitetet har en lang rekke utdanninger, forskningsmiljøer og samskapingsarenaer med relevans for batteri-teknologi. Det er sterke fagmiljøer som jobber med teknologi, kunstig intelligens, innovasjon, sirkulær økonomi, forretningsmodeller og batterier. Institutt for ingeniørfag er ansvarlig for undervisning og forskning innen de tradisjonelle ingeniørfagene byggdesign, fornybar energi og mekatronikk. Universitetet ønsker å bidra med relevant forskning og undervisning knyttet til hele den globale batteriverdikjeden, inkludert gjenbruk og resirkulering.  

UiA samarbeider tett med næringslivet og offentlig sektor om utvikling av ulike fagområder. Det fremste eksempelet er samarbeidet om utviklingen av mekatronikkutdanning. Historien og erfaringene universitet har gjort seg med dette samarbeidet, vil ha stor betydning for utvikling av et sterkt batterimiljø på Sørlandet. Samarbeidet bidrar til å koble teori og praksis, og gir virksomhetene fersk og relevant kompetanse. Universitetet satser sterkt på å få studentene ut i praksis i næringslivet i løpet av studietiden. Det bidrar til å koble studenter, næringsliv og universitet tettere sammen.

Forskning
Ved opprettelsen av Norce, ble regionens forskningsmiljøer i Agderforskning og Teknova en del av et større nasjonalt forskningsmiljø. Norce har hovedkontor i Bergen, men har ansatte og kontor i Kristiansand. Norce leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

Future Materials
Future Materials er et norsk katapultsenter for fremtidens materialer. Senteret tilbyr testfasiliteter, kompetanse og nettverk for å utvikle bærekraftige avanserte materialer for fremtidens produkter. Dette gjøres i nært samarbeid med næringslivet, hvor Elkem er vertskap for en av testfasilitetene.

Mechatronics Innovation Lab
Mechatronics Innovation Lab er et ledende laboratorium innenfor mekatronikk, robotikk og lignende fagområder. De har gjennom et bredt teknologisk og industrielt nettverk, tilgang til teknologi og kompetanse, og gjennomfører pilot-testing og utvikling av produkter, eksisterende produksjonsprosesser, systemer og tjenester. Forskere, ingeniører og teknologer stilles også til disposisjon for konkrete oppdrag ved behov.

Nyskaping
Forskning og utvikling skaper grobunn for nye bedrifter. I Kristiansand finnes det nå flere inkubatorvirksomheter som bidrar til å omdanne ideer til levende bedrifter.  

  • Innoventus Sør er en regional inkubator med kontorer i Kristiansand og i Teknologiparken ved UiA.
  • CoWorx er et gründerfellesskap i Kristiansand; Sørlandets variant av MESH og SoSentral.
  • Bærekraftsenteret er en nyetablert tilrettelegger for virksomheter som jobber med bærekraftige løsninger. Senteret er en del av det internasjonalt anerkjente Impact Hub nettverket. 
  • UiA Nyskaping, er UiA´s satsing på nyskaping blant studenter og ansatte.
  • Moment Holding er et investeringsselskap som satser på vekst- og oppstartsbedrifter på Sørlandet.
  • Skagerak Maturo er såkornforvalter og et selskap som investerer i tidligfase-selskaper innenfor banebrytende teknologi.