Meny

/ Beskrivelse av Kristiansand Energipark

Tomt 

 • Tilgjengelig areal: Kristiansand kommune er i gang med en områderegulering som gir mer enn 2000 daa utvidelse av eksisterende industriområde. Områdereguleringen er ventet ferdig ved årsskiftet 2021/22. Foreløpige avklaringer i møte med overordnede myndigheter og DOK-analyser indikerer at det ikke foreligger særlige hensyn som ikke kan imøtekommes. 
 • Egnet for store industribygg: Ja.
 • Kostnader for tomt: Pris og kostnader avklares ved diskusjon om behov. Det fins flere alternative løsninger.
 • Byggeklar: Tomten er byggeklar senest 2023.
 • Eierforhold: Tomten eies av Kristiansand kommune og kommunens næringsselskap Kristiansand næringsselskap (KNAS).
 • Plassering: Tomten er plassert nord i Kristiansand kommune. 
 • Regulering: Områderegulering igangsatt. Antatt sluttbehandling overgangen 2021/22. 
 • Miljøaspekter: Foreløpige avklaringer i møte med overordnet myndighet har ikke avdekket særlige forhold. Det er foretatt DOK-analyser for de største eiendommene innenfor foreslått avgrensing. Det er avdekket kulturminner i ett delområde, overordnet myndighet er informert og det er ikke avdekket forhold som ikke det kan utarbeides avbøtende tiltak for. Det er heller ikke avdekket rødlistearter innenfor planområdet. 
 • Grunnforhold: Fjellgrunn. 
 • Infrastruktur til tomtegrense: Hovedvei, adkomst via Riksvei 9 / Fylkesvei.
 • Infrastruktur til tomtegrense: Vann og avløp, offentlig infrastruktur inn i området etableres ved tomteopparbeidelse.

Elektrisk kraft

 • Krafttilførsel: 300 MW med redundant tilknytting er tilgjengelig. Statnett arbeider med en KVU for energiknutepunktet og det jobbes med en konsesjonssøknad på 300 MW for arealet. 
 • Avstand til sentralnettstasjon: 2 km, litt avhengig av innplassering av fabrikk på området. 
 • Redundans: Ja.

Vann 

 • Kjølevann og prosessvann: Kjølevann leveres fra elven Otra, og det planlegges for en kapasitet på 12 000 m3/døgn, med 3 ledninger for større forsyningssikkerhet. Energi fra fall på returvann er planlagt benyttet til å supplere pumpesystem for å levere kjølevann fra elva og opp til industriområdet. Planlegges høydebasseng med kapasitet på 12 000 m3 til prosessvann, kjølevann og brannvann som plasseres sentralt på tomt til fabrikk. 
 • Tilgjengelighet og kapasitet: Otra har middelvannføring på 150 m3/s, og er et regulert vassdrag med krav til minstevannføring. Kapasitet til kjølevann/prosessvann er derfor meget god, og er en sikker forsyningskilde. Temperatur 1-20 grader avhengig av årstid, sjelden varmere. 

Logistikk 

 • Bærekraftig transport: Potensielle råvareleverandører ligger i samme kommune med korte avstander. Meget gode transportmuligheter for både sjø- og landtransport (havn (daglige ferger/container), jernbane, motorveier og fly) til resten av landet ig ut i Europa/verden. 
 • 200 40-fot containere: Norges grønneste og en av Norges rimeligste havner ligger i Kristiansand. 6 faste ukentlige ruter, og daglige fergehavner. Det er god kapasitet på containerhavn, fergehavn og bulkhavn. 
 • Infrastruktur for transport i byggefasen: Vei inn i området er etablert. 
 • Kommunikasjon for arbeidsstyrken: Bil eller buss.
 • Internasjonal flyplass: Ja, avstanden er 28 km fra tomt til flyplass.
 • Godshavn: Ja, avstand er 18 km til Kristiansand Havn. 
 • Jernbane: Ja, avstand er 13 km til Langemyr godsterminal. 

Bemanning 

 • Tilgang på ansatte: Gode muligheter for å ansette kvalifisert personell fra Kristiansand kommune samt omkringliggende kommuner. Regionen har god tilgang til industrikompetanse, og tilbyr relevant utdanning på videregående og universitetsnivå som sikrer kvalifisert bemanning.
 • Internasjonal arbeidskraft: Kristiansand kommune leverer relocation-tjenester til bedrifter som ansetter internasjonale talenter. Bistand til praktiske og formelle ting som skal på plass før å sikre en effektiv og trygg flytting til Norge. Gode løsninger for arbeids- og oppholdstillatelser, bolig og skoleplass. 
 • Byregion: Den lille storbyen er en by med alt hva storbyen har å tilby og småbyens nærhet til alt man ønsker. Godt tjenestetilbud, kulturliv og infrastruktur (kollektivtransport) og god tilgang til boliger. 
 • Antall innbyggere: 195 424 innbyggere i en times kjøring fra Kristiansand. 
 • Utdanningsmuligheter: Kristiansand har et bredt utvalg av utdanning på videregående- og universitetsnivå. Gratis internasjonal skole IB fra 1. klasse til og med videregående skole. 
 • Universitet: Universitet i Agder har to lokasjoner i regionen, campus Kristiansand 19 km unna tomta og campus Grimstad 62 km unna. 
 • Øvrig arbeidsmarked: Regionen har en rekke attraktive arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor. Regionen har i tillegg til en verdensledende prosessindustri, en globalt ledende leverandørindustri innenfor offshore teknologi. Det er en spennende reiselivsnæring og en voksende it-bransje i regionen. Kristiansand er hovedsete for offentlig virksomhet, med fylkesadministrasjon, sykehus og universitet.

Annet 

 • Annen relevant tjenesteytende virksomhet: regionen huser Norwegian Center of Expertice Eyde. Klyngen som representerer prosessindustribedriftene i regionen, og tilhørende leverandørvirksomheter. Høy kvalitet og god dekning på hoteller og servicetilbud i regionen, mye i Kristiansand sentrum. 
 • Sykehus: Sørlandet sykehus, 19 km unna tomta. 
 • Brann- og redning: Vennesla brannvesen 15 km unna, og Kristiansandsregionen brann og redning 18 km unna.